Genel HaberlerManşet

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nde değişiklik

Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2022 Cuma günkü 31883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikte 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirildi.

İşte değiştirilen maddeler:

 

1 Temmuz 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31883
YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 44 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Engelli spor federasyonları: Engelli sporcuların katıldığı spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre;

a) Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

b) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde,

bu Yönetmelik kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.”

“(4) Federasyonların antrenör eğitim talimatlarında spor dalının özelliğine göre uygulama eğitimi için özel şartlar belirlenebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Herhangi bir kademede antrenörlük belgesine sahip olanlar, talepleri halinde engelli spor dallarından yalnızca birinde, bulundukları kademedeki spor dalına ilişkin temel eğitim ve sınavından muaf olarak doğrudan uygulama eğitimine katılabilir. Bu işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili engelli spor federasyonunun antrenör eğitim talimatı ile belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Engelli spor federasyonları bünyesinde yer alan spor dallarında her kademe için, antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da dikkate alınarak, uygulama eğitiminin yılda kaç defa düzenleneceği Bakanlık tarafından belirlenir.”

“(5) Federasyon tarafından düzenlenen uygulama eğitiminin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere Bakanlık tarafından personel görevlendirilebilir. Buna ilişkin rapor, uygulama eğitiminin bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Bakanlığa sunulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu fıkra kapsamındakiler, (a) ve (b) bentlerindeki hakların yanı sıra mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca tüm spor dallarında kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük kademelerindeki temel eğitim ve sınavından muaftır.”

“c) Bu fıkra kapsamındakiler, (a) ve (b) bentlerindeki hakların yanı sıra mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca tüm spor dallarında temel antrenörlük kademesindeki temel eğitim ve sınavından muaftır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Antrenörlük belgesinin askıya alınması ve iptali

MADDE 26- (1) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre verilen cezanın kesinleştiği tarihten itibaren son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla cezası bulunanların antrenörlük belgeleri, cezanın sona erdiği tarihten itibaren toplam ceza süresi kadar, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından askıya alınır.

(2) Antrenörlük belgesi alanlardan, bu Yönetmelikte veya ilgili mevzuatında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden ya da bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde antrenör eğitimi programlarına katılamayacakların antrenörlük belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir.

(3) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası kesinleşenlerin ilgili cezanın verildiği spor dalına ait antrenörlük belgesi iptal edilir.

(4) Federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “bir” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim elemanlarının hak ve muafiyetleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim elemanı kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini en az üç eğitim öğretim yılı verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu